Prawo budowlane – czym jest?

Prawo budowlane jest bez wątpienia najważniejszym dokumentem dla każdego inżyniera budownictwa. Znajduje się w nim zbiór fundamentalnych zasad obowiązujących osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Konieczność

Znajomość tego dokumentu jest koniecznością dla każdej osoby starającej się o uprawnienia budowlane. Innym bardzo istotny dokumentem jest rozporządzenie Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dokumencie tym znajdziemy mnóstwo przepisów budowlanych oraz branżowych (branża sanitarna czy elektryczna). Również podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas procesu budowlanego. Według obu dokumentów najważniejszą osobą na budowie jest kierownik budowy oraz pomagający mu w prowadzeniu nadzoru nad pracami kierownicy robót branżowych. Prawo budowlane określa też jasno warunki jakie należy spełnić, aby objąć obowiązki kierownika budowy. W skrócie należy posiadać wyższe wykształcenie (minimum dyplom inżyniera) zgodne ze specjalnością w jakiej chcemy pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Długa praktyka

Poza tym należy wykazać się odpowiednio długa praktyką, którą oczywiście należy udokumentować i zadbać o opinię osoby już posiadającej uprawnienia budowlane, pod okiem której pełniliśmy praktykę. Kolejnym krokiem jest złożenie stosownych dokumentów do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dokonanie opłaty. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów można przystąpić do egzaminu przed komisją. Składa się on z 2 części. Pierwsza to test ze znajomości ustaw i rozporządzeń mających fundamentalne znaczenie w procesie budowlanym, w tym ustawy Prawo Budowlane. Drugi etap egzaminu to tzw. egzamin ustny. Polega on na rozmowie z komisja (składającą się na ogół z 3 osób) na temat pytań wylosowanych przed rozpoczęciem drugiej części egzaminu. Pozytywny wynik obu części egzaminu pozwala, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (oczywiście w ramach określonej specjalności).

forummeble.pl

Redakcja OrientDeco